spotkanie biznesowe praca nad biznesplanem

Przygotowywanie biznesplanów

W ramach oferowanych przez Consulting Group 2027 usług, proponujemy pomoc przy tworzeniu biznesplanu, spisywanego w formie dokumentu i zawierającego przyszłościową koncepcję rozwoju firmy.

Określa on krótko i długoterminowe cele danego przedsiębiorstwa oraz zawiera ich szczegółowy opis. Jest często niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, a więc powinien uwzględniać analizę możliwości rynkowych firmy oraz środków sprzyjających ich osiągnięciu.

Typowy dokument sporządzony przez naszych specjalistów składa się z następujących części:

 • streszczenia przedsięwzięcia – skróconej wersji całego biznesplanu,
 • charakterystyki przedsiębiorstwa zawierającej podstawowe informacje o firmie,
 • opisu oferowanego produktu/usługi – wyjaśnienia, co masz do zaoferowania,
 • zarządzania i pracowników, co stanowi istotny element działania firmy,
 • rynku i konkurencji – charakterystyki rynku, na którym będzie działał dany biznes,
 • strategii marketingowej (planu marketingowego) określającej rodzaj planowanych działań w tym zakresie,
 • planu finansowego zawierającego analizę opłacalności.

Jest to ważne o tyle, że biznesplan dostarcza przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji odnośnie jego działalności.

Studium wykonalności

Studium wykonalności inwestycji jest specyficznym rodzajem biznesplanu, tworzonym na potrzeby podjęcia decyzji o zapoczątkowaniu projektu biznesowo-inwestycyjnego oraz jego finansowania. Sporządza się je nie tylko dla nowych przedsięwzięć, ale również dla tych, które polegających modernizacji lub rozbudowie.

Przeprowadzone przez Consulting Group 2027 studium pozwala na przedstawienie planowanego biznesu oraz zaprezentowanie przewidywanych wyników finansowych, jego opłacalności oraz potencjalnego ryzyka. Jest to najbardziej rozbudowana i kompletna metoda oceny projektu, określająca w jakim czasie, za pomocą jakich środków i w jakim zakresie przedsięwzięcie może zostać zrealizowane.

Przygotowany przez nas dokument zawiera:

 • genezę projektu i jego podstawowe założenia,
 • analizę rynku i proponowaną strategię marketingową,
 • planowaną lokalizację inwestycji,
 • specyfikację strony technicznej przedsięwzięcia,
 • opis strony organizacyjnej,
 • przedstawienie siły roboczej,
 • harmonogram realizacji inwestycji,
 • szczegółowy plan finansowania,
 • specyfikację kosztów produkcji.
 • ocenę ekonomiczno-finansowa – ocenę finansową, ocenę opłacalności i ocenę ryzyka finansowego,
 • ocenę przydatności projektu dla gospodarki regionu bądź kraju,
 • podsumowanie i wnioski końcowe.

W praktyce często studium wykonalności i biznesplan są określane wymiennie, ponieważ mają dużo wspólnych elementów. O ile biznesplan definiuje sposoby realizacji projektu, o tyle studium wykonalności określa głównie możliwość jego realizacji.